Khi Abbreviations and Khi Acronym Lists

There are more pieces of Khi terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Khi abbreviations at the bottom which located in the Khi terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Khi Abbreviations
 1. BCT : Bộ ChíNh Trị
 2. BCTC : Bao Cao Xai Chinh
 3. BM : Boba Marines
 4. BQT : Ban Quản Trị
 5. BTC : Ban Tổ Chức
 6. BTC : Bộ TàI ChíNh
 7. CAI : Cerchar AşıNdıRıCıLıK İNdeksi
 8. CLB : CÂU Lạc Bộ
 9. CNTT : Cong Nghe Thong Tin
 10. CS : Chón Sống
 11. CSBV : Cộng Sản Bắc Việt
 12. CSGT : Canh Sat Giao Thong
 13. VAF : Vietnamese American Foundation
 14. VGCS : Viet Gian Cong San
 15. VHN : Viet Hai Ngoai
 16. VNCH : Viet Nam Cong Hoa
 17. VNDCCH : Việt Nam DÂN Chủ Cộng HÒA
 18. VT : Việt TÂN
 19. YC : Young Crizzal
 20. UBND : Ủy Ban NhÂN DÂN
 21. XOI : Xabre Owners Indonesia
 22. CTV : Cộng Tácdviên
 23. DH : Dược Ha
 24. HK : Hoa Kỳ
 25. HLV : Hang-Seowloại Văn
 26. DN : Duy Nguyen
 27. DN : Doanh Nghlệp
 28. HT : Hạnh Mhường
 29. HTKK : Hỗ Trợ Kê Khai
 30. MB : Minh Bui
Latest Khi Meanings
 1. VÕ Ngọc
 2. Gia Tri Gia Tang
 3. Chínhltrị
 4. Pham Van
 5. Ghgn Ăn Tức Ở
 6. Kiến TrÚC Sư
 7. Khow Pham
 8. Người Việt Quốc Gia
 9. Nam Việt Nam
 10. Nguyễn VăN Linh
 11. Người Việt
 12. Nguyễn Phương HÙNg
 13. Nhanh Nhu Ckop
 14. Nước NgoàI
 15. NgÂN HàNg Thương Mại
 16. Nguyễn Hiến Lê
 17. No Gum As Iss
 18. Ngoại Giao
 19. LiêN Hợp Quốc
 20. LiêN Hiệp Quốc