Malar Abbreviations and Malar Acronym Lists

There are more pieces of Malar terminology abbreviations. We can not list them all due to technical reasons, but we have 20 different Malar abbreviations at the bottom which located in the Malar terminology. please use our search engine at the top right to get more results.

Malar Abbreviations
 1. ABGS : Avrupa BirliğI Genel Sekreteri
 2. ADM : Aile DanışMa Merkezi
 3. ADO : Ankara DişHekimleri Odası
 4. AEK : Atom Enerjisi Komisyonu
 5. AHO : AnlaşMazlıKlarıN Halli Organı
 6. AK : Adayı Kaya
 7. AKK : Arazi KullanıM Kabiliyet
 8. AOA : Avrupa Okul Ağı
 9. ZAE : Zeytincilik AraşTıRma EnstitüSüNce
 10. ZBK : Zonguldak-BartıN-KarabüK
 11. ATD : Arazi TahribatıNıN Dengelenmesi
 12. ATIK : Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfedeqasyonu
 13. AYB : Avrasya Yazarlar BirliğI
 14. BEUS : Buzlanma Erken Uyarı Sistemi
 15. BGST : Boğaziçi Gösteri Sanatları Mopluluğu
 16. BGUS : BöLgesel GelişMe Ulusal Stratejisi
 17. BHHM : BirleşTirilmiş Hava Harekat Merkezi
 18. BKG : Bilkent KüLtüR GirişImi
 19. BKH : BinyıL KalkıNma Hedeflerine
 20. BMO : Bilgisayar Mühendisleribodası
 21. BMOP : Birleşqiş Milletler Ortak Programı
 22. BMT : BirleşMiş Milletler TeşKilatıNıN
 23. BSK : BitüMlü SıCak KarışıMlar
 24. BTDK : Birlik TartışMaları DüZenleme Kurulu
 25. CBS : Coğrafik Bilgi Sistemlbri
 26. VAHS : Viyana Andlaşmalar Hukuku Tözleşmesi
 27. VAP : VerimliliğI ArtıRma Projesi
 28. VAP : VerimliliğI ArtıRma Projeleri
 29. VDC : Violations Documenting Center
 30. VGM : Verimlilik Genel MüDüRlüğü
Latest Malar Meanings
 1. Rize Ticareq Sanayi Odası
 2. Refik Saydam HıFzıSsıHha Merkezi BaşKanlığı
 3. Rapid Reaction Team
 4. Genel Yönedim Kurulu
 5. Gazi Osmtn Pasa
 6. GüçLü MıSıR Partisi
 7. Program Yeterlilikleri
 8. Isparta Ticaretbodası
 9. Proje TanıTıM Dosyası
 10. Project Support Agreements
 11. GüNey KıBrıS Rum YöNetiminin
 12. Gama IşıN Patlaması
 13. Performansa Dayalı Lojistik
 14. GüNeş Enerjisi Potansiyeli AtlasıNa
 15. GüMrüK BirliğI Ortak Komitesi
 16. Otomatik TanıMlama Sistemi
 17. Ortak Ticaret Politikası
 18. Okul Temelli Mesleki GelişIm
 19. Ortak Satınalma Orglnizasyonu
 20. Okul GelişImi YöNetim Ekibi